จากกรณีธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียน “สินเชื่ออิ่มใจ” เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กู้ได้สูงสุดรายละ 1 แสนบาท ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการนั้น

คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่ออิ่มใจ” ธนาคารออนสิน
1.เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น
-ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck
-ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
-ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
-โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
2.เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3.ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
4.มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
7.มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

วงเงินสินเชื่อต่อราย
-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม
-ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน
-ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้
-ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
-แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง
แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ
-ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ
-คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application
*เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
1.ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร
2.ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
3.รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น
4.ยื่นกู้ผ่าน MyMo
5.รอรับผลอนุมัติทาง SMS
6.ทำสัญญาผ่าน MyMo

ขั้นตอนการเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอพฯ MyMo
-ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ
-ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ..