เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0100.3/5027 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2564 เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาว่า จากแนวโน้มของสถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทย ในขณะนี้ พบว่ามีแนวโน้มจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ประชาชนจะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่นและทางศาสนา งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มบุคคลเป็นจํานวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด การแพร่ระบาดระลอกใหม่ลดอัตราการแพร่เชื้อและอัตราการเสียชีวิต จึงสั่งการทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์การระบาดของของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนอย่างใกล้ชิด โดยขอให้ทุกหน่วยงานเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และสร้างการรับรู้มาตรการสําคัญของทางราชการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปฏิบัติต่อไป.