เมื่อวันที่ 3 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสิทธิพัฒนาภรณ์ เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นั้น เนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และเจ้าอาวาสวัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนความสามารถ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอน พระราชพัฒนาภรณ์ ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อ่านราชกิจจานุเบกษา ที่นี่..