รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 4 ม.ค. 2565 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ให้กับที่ประชุมพิจารณา พร้อมทั้งเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

ทั้งนี้กระทรวงการคลังยังเสนอการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 พร้อมกับเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ส่วนกระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ… ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

นอกจากนี้กระทรวงคมนาคม ยังเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 17 จังหวัด ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และรายงานผลการพิจารณาเจรจาการบินระหว่างไทย – แคนาดา