รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 กองตรวจการขนส่งทางบกได้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองฯ 1584 ประจําปี 64 ( ต.ค.63-ก.ย.64 )  รวมทั้งสิ้น 84,494 เรื่องดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนรวม 92.77% ดังนี้ รถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนร้องเรียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประกอบด้วย 1.รถแท็กซี่ 10,066 เรื่อง แก้ไขแล้ว 9,307 เรื่อง 92.46%

2.รถสามล้อ 63 เรื่อง แก้ไขแล้ว 54 เรื่อง 85.71% 3.รถสี่ล้อเล็ก 169 เรื่อง แก้ไขแล้ว 148 เรื่อง 87.57% และ 4.รถจักรยานยนต์ (จยย.) รับจ้าง 1,456 เรื่อง  แก้ไขแล้ว 1,280 เรื่อง 87.91% ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนดำเนินการเพื่อแก้ไขให้ครบทุกเรื่องร้องเรียนต่อไป ประเด็นข้อร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 2.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 3.ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกัน 4.ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และ 5.สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง

ขณะที่รถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนร้องเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประกอบด้วย 1.รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)  4,427 เรื่อง แก้ไขแล้ว 3,741 เรื่อง 84.50% 2.รถร่วมบริการ (ธรรมดา) 1,264 เรื่อง แก้ไขแล้ว 1,101 เรื่อง 87.10% 3.รถร่วมบริการ (ปรับอากาศ) 1,893 เรื่อง แก้ไขแล้ว 1,640 เรื่อง 86.63%

4.รถมินิบัส 712 เรื่อง แก้ไขแล้ว 585 เรื่อง 82.16% 5.รถตู้โดยสาร 950 เรื่อง แก้ไขแล้ว 748 เรื่อง 78.74%  6.รถสองแถว 1,564 เรื่อง แก้ไขแล้ว 1,313เรื่อง 83.95% และ 7.รถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) 2,289 เรื่อง แก้ไขแล้ว 1,827 เรื่อง 88.61% ที่เหลืออยู่ในขั้นตอนดำเนินการเพื่อแก้ไขให้ครบทุกเรื่องร้องเรียนต่อไป ประเด็นข้อร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 2.ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกัน 3.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4.สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์ (ควันดํา) และ 5.จอดรถกีดขวางทางจราจร