กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน เชิญชวนเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษากว่า 49,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

เด็กๆสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ ได้ระหว่างวันที่ 8-28 มกราคม 2565