เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางรัศมี สุจโตประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม

นางสาวศรีสะอาด ทองเจิม ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 58 ปี ทุพพลภาพจากเนื้อเยื่อสมองตาย เกิดจากการผ่าตัดคลอดบุตรทำให้เป็นอัมพาตได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,100 บาท ตลอดชีพ
นายสมบัติ พันธุ์เกตุ ผู้ประกันตนมาตรา 33อายุ 58 ปี ทุพพลภาพจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,250 บาท ตลอดชีพ

ในการนี้ ได้นำทีมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 3 ราย