เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ในหัวข้อ ต้องรีบปฏิรูปใหญ่ประเทศไทย ก่อนหายนะจะมาเยือน

การปฏิรูปใหญ่ประเทศไทย

 1. การปฏิรูปการเมือง ให้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์
 2. การปฏิรูปการปกครอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นปกครองบริหารจัดการท้องถิ่นตามความปรารถนาของตน
 3. การปฏิรูปที่ดิน ให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน 2 ใน 3 ของประเทศไทยให้เป็นสินทรัพย์ของชาติและประชาชน สงวนที่ดิน 1 ใน 3 ของประเทศเป็นของรัฐและให้มีการใช้ประโยชน์ในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าได้
 4. การปฏิรูปภาคเกษตร ให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมบริการและพาณิชย์
 5. การปฏิรูปอุตสาหกรรม ให้คนไทยเป็นเจ้าของกิจการภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 6. การปฏิรูปการศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตลาด
 7. การปฏิรูประบบสาธารณสุข ให้เป็นบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางการให้บริการสาธารณสุขของโลก
 8. การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมต่อประเทศไทยเข้ากับทั่วโลกทั้งสองฝั่งฟากมหาสมุทรทั้งทางรถไฟทางอากาศและทางทะเล
 9. การปฏิรูปกฎหมายและภาษีอากร ให้มีความเป็นธรรม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และพิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 10. การปฏิรูประบบการเงินการคลังของประเทศ โดยมีงบดุลแสดงสินทรัพย์ของแผ่นดิน รายได้แผ่นดิน และรายจ่ายแผ่นดินที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น
 11. การปฏิรูปกองทัพ ให้เป็นหลักประกันและมีความสามารถพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 12. การปฏิรูประบบราชการ ให้มีขนาดที่เหมาะสมมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสามารถรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
 13. การปฏิรูปการตรวจสอบ ทางด้านสินทรัพย์ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
 14. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่สับสนหรือยุ่งยาก และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ทั้งตำรวจ อัยการ และศาล