นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน ตรึงราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.65 สำหรับราคาจำหน่ายไก่สดมีชีวิต จำหน่ายในราคา 33.50 บาทต่อกิโลกรัม ไก่สด รวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องใน จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก น่อง สะโพก จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม และเนื้ออก จำหน่าย 65-70 บาทต่อกิโลกรัม

อย่างไรก็ดี เป็นการแก้ไขและช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะสั้น ส่วนระยะยาว กรมจะหารือกับกรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยงในการเร่งเพิ่มการผลิตโดยเร่งด่วน โดยการเลี้ยงไก่นั้นระยะเวลา 45 วัน พร้อมทั้งหามาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงเพื่อแบ่งเบาภาระให้ด้วย ส่วนสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ที่มีการประกาศขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้นั้น วันนี้ 11 ม.ค.65 กรมจะเชิญหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ ถึงสถานการณ์และเหตุจำเป็นในการปรับขึ้นราคาไก่ไข่ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งก็ต้องหารือพิจารณาอย่างรอบควบตามปริมาณและความต้องการที่เกิดขึ้นจริง ก่อนที่จะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค ผู้เลี้ยง ต่อไปด้วย