ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป, รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET ของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการมอบรางวัล มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับรางวัลนำร่องรวม 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ 4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถผ่านการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกของประเทศไทย จำนวน 9 หลักสูตร และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในเวทีโลก” หลังจากพิธีมอบรางวัลมีการบรรยายหัวข้อ “การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET” โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)

และมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองจาก ABET” โดยผู้แทนสถาบันนำร่องทั้ง 4 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการเสวนา จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. ในฐานะประธานจัดงานร่วมเปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้ง 9 หลักสูตร ที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันและช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิศวกรรมเคมี นำมาซึ่งการยกระดับสมรรถนะของบัณฑิต ให้สามารถทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งข้อกำหนดการประกอบวิชาชีพในระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถทำงานได้ในทุกประเทศทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาไทยในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก นับเป็นความสำเร็จและความภูมิใจที่จะขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยสู่เวทีในระดับนานาชาติต่อไป” ศ.ดร.เสาวณิต กล่าว.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS65 (TCAS 1 – TCAS 4) สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th  สอบถามได้ที่ งานรับสมัคร 02-5552000 ต่อ 1624-1627