เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงและแต่งตั้ง คณะกรรมการรัฐวิสาหิจหลายตำแหน่ง อาทิ

(1) กระทรวงพลังงาน อนุมัติให้ นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง, นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

(2) กระทรวงคมนาคม อนุมัติให้นางปาณิสรา ดวงสอดศรี เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

(3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุมัติให้ น.ส.อุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

(4) กระทรวงคมนาคม อนุมัติให้ น.ส.ภัคณัฏฐ์ มากช่วย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว

(5) กระทรวงมหาดไทย อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีจำนวน 15 คน อาทิ นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานกรรมการ, พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ เป็นกรรมการ, นายสราวุธ เบญจกุล เป็นกรรมการเป็นต้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป.