เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แจ้งเรื่อง แนวทางการใช้วัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุว่า ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังไม่มีนโยบายการให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน รวมถึงยังไม่มีนโยบายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของประเทศไทย

ทั้งนี้หากมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ยกเว้นเป็นการทำงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยในคนและแนวทาง Good Clinical Practice จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดกรุณากำกับให้การบริหารการฉีดวัคซีนเป็นตามแนวทางเพื่อความปลอดภัยของผู้รับวัคซีนอย่างเคร่งครัดด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง.