ธนาคารออมสิน เอาใจสายชอบออม ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4” อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 4 เดือน และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 7 เดือน โดยทั้ง 2 ประเภทรับฝากตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 เท่านั้น 

เงื่อนไขสำคัญ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4”

1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท

2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

3. เมื่อฝากครบ 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

4. สามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มเติมได้

5. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร

เงื่อนไขสำคัญ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7”

1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท

2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

3. เมื่อฝากครบ 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

4. สามารถใช้สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มเติมได้

5. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ GSB Contact Center 1115 และติดตามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารฯ ทุกช่องทาง ได้แก่ Website : https://www.gsb.or.th/promotions/spcsavings/ หรือ Facebook: GSB Society