เมื่อวันที่ 14 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่​ 918/2564 เรื่องโครงสร้างการจัดและอัตรากำลัง​ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 

จึงให้ดำเนินการดังนี้ ยกเลิกคำสั่งกอ.รมน.ที่ 825/2563 เรื่องโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2564 

โดยกำหนดโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังของหน่วยปฏิบัติการประจำปี 2565 ดังนี้ หน่วยปฏิบัติการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ​ ที่อยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมสั่งการอำนวยการและกำกับดูแลของ​ กอ.รมน.ตามอัตราของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าประจำปี 2565 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาบรรจุกำลังพลบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ สิทธิประโยชน์ของกำลังพล บุคลากรที่บรรจุในหน่วยปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งกอ.รมน.และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. 54,101 อัตรา ประกอบด้วยส่วนบัญชาการและอำนวยการ 770 อัตรา ส่วนพลเรือน 9,453 อัตรา ส่วนปฏิบัติงานด้านการข่าว 623 อัตรา ส่วนกองกำลัง 40,112 อัตรา ส่วนสร้างความเข้าใจ 913 อัตรา ส่วนสนับสนุนการรบและการช่วยรบ 977 อัตรา ส่วนสนับสนุนการพัฒนา 573 อัตรา และส่วน​ สว.และสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร 680 อัตรา

ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่  1  ต.ค.2564 เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  27 ธ.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่…คลิก