เมื่อวันที่ 16 ม.ค. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมด้วยนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดี ขร., ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้แทนอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาคีเครือข่ายประชาชน ลงสำรวจตรวจประเมินคุณภาพสถานีกลางบางซื่อ เพื่อประเมินความพร้อมการให้บริการ ตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมด้านการบริการ (Checklist) 8 ด้าน ของ ขร. ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล

สำหรับเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านการเชื่อมต่อ 3. ด้านการให้ข้อมูล 4. ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 5. ด้านความสะดวกสบาย 6. ด้านการออกแบบเพื่อคนทุกคน 7. ด้านการให้บริการ และ 8. ด้านสุนทรียภาพความงดงาม ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้สำรวจในภาพรวมสำหรับเตรียมการรองรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ทางเข้า-ออก จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักคอย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องสุขา เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เป็นต้น

การประเมินดังกล่าวเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญ ความรู้ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางราง ให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมในระบบรถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง ตลอดจนการเดินทางเชื่อมต่อรอบสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมทั้งพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ ณ สถานีกลางบางซื่อ ในกรณีย้ายสถานีต้นทาง/ปลายทางของขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีกรุงเทพมายังสถานีกลางบางซื่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งต่อว่า การประเมินดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมบางประการ อาทิ เสนอให้ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในสถานีให้สื่อเข้าใจได้โดยง่าย เสนอให้มีการแจ้งข้อมูลรถไฟชานเมืองสายสีแดงขบวนถัดไปที่จะเข้าจอดบนจอ LED ภายในสถานี การเพิ่มข้อมูลชานชาลา และตำแหน่งที่จะขึ้นลงรถไฟบนตั๋วโดยสาร การเพิ่มทางลาด และปรับปรุงตะแกรงบริเวณทางระบายน้ำ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของวีลแชร์ ตลอดจนการกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้วีลแชร์บนชั้นชานชาลา เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ขร. จะประมวลผลการตรวจประเมิน ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการในการดำเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พิจารณา ก่อนรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป.