เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ยื่นฟ้อง รมว.มหาดไทย คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ​ (ป.ป.ช.) โดยนายยงยุทธได้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของ รมว.มหาดไทย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 141/2556 ลงวันที่ 30 พ. ค 2556 ที่ลดโทษนายยงยุทธ จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และขอให้คืนสิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ตามกฎหมายจากการรับราชการเสมือนว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน ทั้งนี้นายยงยุทธ ถูกปลดออกจากราชการจากเหตุ ป.ป.ช. ชี้มูลว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ เมื่อปี 2556

จำคุก 2 ปี’ยงยุทธ’ ศาลไม่อนุญาตให้ฎีกาคดีที่ดินอัลไพน์

โดยศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า การที่ ป.ป.ช.วินิจฉัยว่า การกระทำของนายยงยุทธ มีมูลความผิดฐานเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 วรรค 3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535 ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งแม้​ ป.ป ช.จะชี้มูลความผิดฐานอื่นมาด้วยก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของ​ ป.ป.ช.ที่ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535 ประกอบมาตรา 133 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

ดังนั้นการที่ รมว.มหาดไทย มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 546/2555 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2555 ลงโทษไล่นายยงยุทธ ออกจากราชการ ตามมติของป.ป.ช. ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้มีคำวินิจฉัยเรื่องดำที่ 5510078 เรื่องแดงที่ 0047156 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2556 ให้ลดโทษนายยงยุทธ จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการและ​ รมว.มหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 414/2556 ลงวันที่ 31 พ.ค 2556 ลดโทษนายยงยุทธจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว