ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรัตน์ วิเศษลา ผอ.ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ พร้อมด้วย นายสถาพร ปัททุม หัวหน้าป่านันทนาการหินสามวาฬ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองบึงกาฬ กลุ่มอาสาป่าไม้ภูสิงห์ ดำเนินการกิจกรรมการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จัดทำแนวกันไฟและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่า และแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ณ ป่านันทนาการหินสามวาฬ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ

นายสุรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตรายด้านสุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไม้ที่จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า โดยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไม้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นำเอาใบไม้ไปบดอัดและเผาจนกลายเป็นถ่านอัดแท่ง หรือนำไปแปรรูปเป็นสินค้าชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห้างร้านเอกชนเข้ามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสามารถนำไปขายสร้างรายได้และสามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าไปด้วย