นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพสถานี 8 ด้าน ของคณะอนุกรรมการด้านการประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุง อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับคนทุกกลุ่ม ปรับปรุงระบบป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ระบบรถไฟภายในสถานี ปรับให้มีการบอกระยะเวลาขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงเที่ยวต่อไปที่จะเข้าสถานีบนจอ LED เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง กับท่าอากาศยานดอนเมือง โดยได้ดำเนินการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ตามที่ได้ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ 1. ป้ายบอกทางบนสถานีไม่ชัดเจน ซึ่งได้เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องบินในป้ายบอกทางเพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มสัญลักษณ์ผู้พิการ เพื่อแจ้งผู้โดยสารให้ทราบถึงสิ่งอำนวยความสะดวก 2.ขาดทางลาดสำหรับผู้โดยสาร โดยจะทำทางลาดชั่วคราวบนทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) และมีแผนจะทำ Sky Walk ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ 3.จุดจอด Drop Off และจอดรถของสถานี ซึ่งกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) จะร่วมกันจัดระเบียบจุดจอด รวมถึงประสานตำรวจ เพื่อร่วมกันจัดระเบียบการจราจร

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันได้มีประชาชนแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ อาทิ ปัญหาหาบเร่แผงลอยบริเวณรอบ สถานี โดยเสนอแนะให้ปรับปรุงความสะดวกทางเข้าสถานี ป้ายบอกทางโดยเฉพาะสถานีชานเมือง ควรจัดเก้าอี้ให้นั่งพักระหว่างรอขบวนรถ การเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟสายสีแดง เป็นต้น โดยกระทรวงคมนาคม และ รฟท. จะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป

อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้ รฟฟท. รวบรวมข้อมูลการเปิดให้บริการในช่วงที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ การปรับขบวนรถและความถี่ในการเดินรถ เพื่อให้การจัดการด้านค่าใช้จ่ายการเดินรถมีความคุ้มค่า อีกทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยพิจารณาถึงการรับประกันความชำรุดบกพร่องในงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมในระยะเวลาการรับประกัน เช่น ปรับปรุงพื้นที่ถนน เส้นทางเข้าสถานี ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้มอบให้ รฟท. พิจารณาแนวทางเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร อาทิ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ (Feeder) ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และราคาเหมาะสม รวมถึงสำรวจข้อมูลการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบการบริการที่ตอบสนองกับการใช้บริการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการใช้บัตรโดยสาร EMV ร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ รวมถึงการบริหารจัดการเวลาเดินรถให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ในการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารนั้น ให้ รฟท. พิจารณาเพิ่มเติมด้านการใช้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อจัดงานนิทรรศการต่างๆ รวมถึงทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้จัดงาน เช่น ให้ส่วนลดในการซื้อสินค้ากับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นต้น