นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง โดยให้เงินช่วยเหลือคนละ 600 บาท ระยะเวลา 3 เดือน แบ่งเป็นเดือนละ 200 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย.นี้ โดยมาตรการนี้จะช่วยเหลือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.45 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงิน 8,070 ล้านบาท และกลุ่มเปราะบาง 2.25 ล้านคน วงเงิน 1,351 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ได้มี พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของโครงการ ให้สอดคล้องกับ การปรับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในสถานการณ์ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการกำกับและติดตาม การดำเนินโครงการ เพื่อป้องกันการแสวงหา ประโยชน์จากการดำเนินโครงการโดยมิชอบได้ อาทิ ร้านค้าที่รับสแกนสิทธิแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด อีกด้วย