หลังจาก ครม.มีการอนุมัติ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อ 24 ม.ค.65 พร้อมกับกำหนดวันใช้จ่ายให้เร็วขึ้นเริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป โดยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการ ไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอด 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ.–30 เม.ย.65 โดยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ทั้งคนเก่า คนใหม่ ดังนี้ว่า

คนเดิม ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 27.98 ล้านคน

  • ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
  • เริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ
  • สิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
  • หากยืนยันสิทธิและใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

คนใหม่ ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ
  • สามารถใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี  

1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

2) กรณีประชาชนที่ไม่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2