นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้วิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตน่าสนใจ และเป็นธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามองในปี 65 จำนวน 10 ธุรกิจ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทางธุรกิจ สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ และข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆ  โดยธุรกิจโดดเด่นอันดับ 1 ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ได้แก่ ธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์และแพลตฟอร์มเพื่อการค้าออนไลน์ เนื่องจากช่วงโควิด ผู้บริโภคไม่สามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าและสถานบริการได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น  

ส่วนธุรกิจรองลงมาเป็น 2.ด้านขนส่ง โลจิสติกส์ ได้แก่ ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ และธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ โดยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อันดับ 3.ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร กลุ่มธุรกิจมีปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดโควิด ซึ่งผลจากโควิด สายพันธุ์โอมิครอน จึงทำให้ธุรกิจผลิต แปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อบรรเทาและป้องกันสุขอนามัยของตนเองและครอบครัวได้รับความนิยม 4.ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ ธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจบริหารจัดการ ประมวลผลข้อมูล   

5.ธุรกิจรีไซเคิล (กลุ่มธุรกิจนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืน และบีซีจี ซึ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม  6.ธุรกิจเครื่องสำอาง ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งเครื่องสำอางและธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง มีปัจจัยมาจากกระแสการดูแลสุขภาพ การดูแลตนเอง เพื่อเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  7.ธุรกิจขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มาจากการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันด้านอาหารสัตว์ และการทำการตลาด เพื่อเติมเต็มคุณค่าทางใจเมื่อเกิดการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง 

8) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวตั้งแต่ปี 60 รวมทั้งสัดส่วนประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุในปัจจุบันที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 9) ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ได้รับอานิสงส์จากที่ผู้บริโภคลดการเดินทางออกจากที่พัก และตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น และ 10.ธุรกิจโฆษณา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่ได้ ทำให้การโฆษณาโดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น เฟซบุ๊ก และยูทูบ   

“ธุรกิจดาวเด่น 10 ธุรกิจ มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 1.32 ล้านล้านบาท และมีธุรกิจคงอยู่ทั้งสิ้น  49,117 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 482,576 ล้านบาท โดยคาดว่าปี 65 การประกอบธุรกิจจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและเห็นภาพได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่า ผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนประกอบธุรกิจ และกำลังมองหาธุรกิจที่น่าสนใจ 10 ธุรกิจดังกล่าว แม้จะน่าสนใจมาก แต่นอกจากกระแสธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมแล้ว ความชื่นชอบและความถนัดเป็นอีกคุณสมบัติที่ต้องคำนึง เนื่องการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนทำธุรกิจต้องมีรอบคอบให้มากที่สุด”