เมื่อวันที่ 25 ม.ค. จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท ในโครงการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 4” หรือ “คนละครึ่ง เฟส 4” เพื่อสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ (ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด) จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ.-30 เม.ย. ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 4

1.รายเก่า ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน

จะต้อง “กดยืนยันสิทธิ” เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป โดยจะต้อง “เริ่มใช้สิทธิ” ภายในวันที่ 28 ก.พ.65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปในข้อ 2

2.รายใหม่ ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.65 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ ช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2) กรณีประชาชนที่ไม่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เริ่มใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.65 ถึง 30 เมษายน 65

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง