เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งลงวันที่ 26 ม.ค. ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลใหม่ รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัดแล้วยังพบว่าในคำสั่งดังกล่าว กกต.มีการสั่งระงับสิทธิสมัคร (ใบส้ม) ว่าที่นายก และว่าที่สมาชิกสภา อบต. ทั้ง 11 ราย ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้ง อบต. เมื่อวันที่ 28 พ.ย 2564 ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งมีรายงานว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการกระทำเข้าข่ายซื้อเสียง และมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 สำหรับผู้ถูกระงับสิทธิสมัครทั้ง 11 ราย ประกอบด้วย


1.นายเฉลียว เภาหิงษ์ ว่าที่สมาชิก อบต.ตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

2.นายชวลิตย์ บุญมี ว่าที่นายก อบต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

3.นายสมพงษ์ บนสันเทียะ ว่าที่สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

4.นางสุนีย์ สิงห์แก้ว ว่าที่สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.เด่นชัย จ.แพร่

5.นายสมภัทร เตปินตา ว่าที่สมาชิกสภา อบต.ทุ่งน้าว เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.สอง จ.แพร่

6.นายปรีชา เหลาชิต ว่าที่สมาชิกสภา อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

7.นายสุธี สังข์ทอง ว่าที่นายก อบต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา

8.นายพยอม แสงสาคร ว่าที่สมาชิกสภาอบต.ท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

9.นายจเร บินลอย ว่าที่นายก อบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

10.นางสุนาด ประพันชัย ว่าที่นายก อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ใหม่

11.นายวิโรจน์ ชูโฉม ว่าที่นายก อบต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

นอกจากผู้สมัครทั้งหมดจะถูกระงับสิทธิสมัครชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปีแล้วกรณีซื้อเสียงกกต.จะมีการยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกรณีมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครจะมีการแจ้งดำเนินคดีอาญาฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิลงสมัครแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้ง

ส่วนกำหนดการเลือกตั้งใหม่เป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งกกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของผอ. กกต.จังหวัด.