นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ​ (ด่วน) ผ่านระบบ Zoom ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้รายงานความก้าวหน้าการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ โดย กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมในเดือน ก.พ.65 ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี​ (ครม.) ต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า จากการศึกษาปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ พบว่า ปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ มีลักษณะของปัญหาแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ 1.ปัญหาด้านความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ (Over Section Capacity) 2.ปัญหาจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางร่วมและทางแยก (Weaving & Merging) 3.ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษ (Off-Ramp Congestion) 4.ปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง (Over Toll Plaza Capacity) และ 5.ปัญหาจุดคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ (Bottleneck) โดยมีเส้นทางหลักที่มีปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ 3 เส้นทาง​ ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 ทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9, เส้นทางที่ 2 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงมักกะสัน-ท่าเรือ-บางนา และเส้นทางที่ 3 ทางพิเศษฉลองรัช

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า กทพ. ได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมทั้งระบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบัน 21 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (ปี 65-69) 16 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 38,132 ล้านบาท ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 16.35% และแผนระยะที่ 2 (ปี 70 เป็นต้นไป) 5 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 9,401​ ล้านบาท มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 25.77%

และ 2.โครงการทางพิเศษเพิ่มเติมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง 11 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (ปี 65-69) 5 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (ปี 70 เป็นต้นไป) 6 โครงการ ซึ่งทั้ง 11 โครงการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ระหว่าง 15.18% ถึง 31.28% อย่างไรก็ตามปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การบริหารสัญญาของโครงการทางพิเศษเดิม การให้เอกชนร่วมลงทุน หรือการใช้แหล่งเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) รวมทั้งการทำงานอื่นคู่ขนาน ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้กรมทางหลวง (ทล.) และ กทพ. ร่วมกันพิจารณาเรื่องของระยะเวลาการดำเนินงานกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน ให้มีความสอดคล้อง และสามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา 2.ให้ ทล. และ กทพ. หารือร่วมกันในการเร่งรัดดำเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง​ (มอเตอร์เวย์) สายศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ (M7) 3.ให้ ทล. เร่งรัดดำเนินการการศึกษาโครงการมอเตอร์เวย์ ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต–บางปะอิน (M5) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่กระบวนการการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  (PPP) ต่อไป

4.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับสะพานข้ามทางแยก รวมทั้งทางขึ้น–ลง ของทางพิเศษ เช่น จุดขึ้น–ลงทางพิเศษที่อยู่ใกล้บริเวณทางรถไฟฟ้าสายสีแดง จุดขึ้น–ลงทางพิเศษบริเวณทางแยกยมราช และบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และ 5.มอบหมาย สนข. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ภายในเดือน ก.พ.65