เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเศรษฐกิจไทย มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65  เพื่อแจ้งรายชื่อส.ส. จำนวน 18 คน​ ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็น สมาชิกพรรค เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 ได้แก่ 1.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา​ 2.นายไผ่ ลิกค์  ส.ส.กำแพงเพชร 3.นายธรรมนัส พรหมเผ่าส.ส.พะเยา 4.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี 5.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 7.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร​ 8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน 9.นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี​ 10.นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง 11.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 12. น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 13.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ​ ส.ส.นครราชสีมา 14.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก 15.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุขส.ส.ตาก 16.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 17.นายสมศักดิ์ คุณเงิน​ ส.ส.ขอนแก่น​ 18.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์

โดยในวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด เพื่อแจ้งถึงการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของ​ ส.ส.ทั้ง18 คน ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ายังคงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมได้อ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา​ 101 (9) บัญญัติว่า “พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้นในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พันสามสิบวันดังกล่าว”

ดังนั้น ส.ส. ทั้ง 18 คน ต้องเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคพลังประชารัฐมีมติขับออกจากสมาชิกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อ 19 ม.ค.65 ซึ่งขับ 21 ส.ส.ให้พ้นจากสมาชิกพรรค และยังมี​ ส.ส.ที่หนังสือของพรรคเศรษฐกิจไทย ไม่แจ้งว่าย้ายเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ นายวัฒนา ช่างเหลา​ ส.ส.ขอนแก่น นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม​ ส.ส.นครราชสีมา 

โดยทั้ 3 คนนั้น​ คาดว่าจะย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย