นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงกรณีได้รับร้องเรียนว่า อู่ซ่อมรถยนต์ส่วนใหญ่ ปฏิเสธรับซ่อมรถยนต์จากบมจ.อาคเนย์ประกันภัย เนื่องจากอู่เกรงว่าจะเบิกค่าซ่อมจากอาคเนย์ไม่ได้ และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์เองทั้งหมดว่า คปภ. ได้มีการเรียกประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายแล้ว ทั้ง อาคเนย์ประกันภัย สมาคมอู่กลางการประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้กำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับอู่และผู้เอาประกันภัย ดังนี้

ทั้งนี้ กำหนดให้บริษัท อาคเนย์ฯ จะจ่ายเงินค่าซ่อมให้กับอู่คู่สัญญาภายใน 3 วัน นับแต่วันที่อู่ได้วางบิล แต่หากอู่คู่สัญญารายใดไม่เชื่อมั่นว่าจะเบิกค่าซ่อมได้หรือไม่ บริษัท อาคเนย์ฯ พร้อมจะจ่ายค่าซ่อมทันทีก่อนจัดซ่อมรถยนต์เสร็จ 3 วันทำการ โดยปัจจุบัน อาคเนย์ฯ มีอู่คู่สัญญาที่กลับมารับงานซ่อมครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว 390 อู่ ศูนย์บริการ 281 ศูนย์ อย่างไรก็ดี หากประชาชนผู้เอาประกันภัยถูกอู่คู่สัญญาของอาคเนย์ฯ ปฏิเสธการซ่อมรถ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1726 โดยผู้แทนจากอาคเนย์ ยืนยันว่าปัจจุบันทั้งเรื่องอนุมัติราคา การติดตามการซ่อม และจัดการอะไหล่จะไม่เป็นประเด็นปัญหาต่อผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด

ส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ได้ข้อเสนอแนะให้อู่ที่รับซ่อมรถเสนอราคาและบริษัทฯ คุมราคาพร้อมอนุมัติค่าซ่อมโดยเร็ว แล้วตั้งเบิกให้อู่ซ่อมก่อนจ่ายในนามอู่ซ่อมแล้ว ส่งภาพการซ่อมอะไหล่คืนตามหลัง เนื่องจากเป็นกรณีที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนผู้เอาประกันภัย ประกอบกับมีข่าวทางสื่อเกี่ยวกับการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาอะไหล่การซ่อมให้แก่อู่ และค่าแรงการซ่อมรถที่บริษัทฯ อนุมัติแล้วให้สามารถเบิกได้ครั้งเดียว หากมีรายการต่อเนื่องอู่ซ่อมจะไม่สามารถเบิกค่าแรงเพิ่มภายหลังได้  

นายสุทธิพล กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันระหว่างผู้แทนจากอู่ซ่อมรถยนต์ กับบริษัท อาคเนย์ฯ ดังนี้ ให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องระหว่าง อาคเนย์ประกันภัย  สมาคมอู่กลางการประกันภัย และสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้เอาประกันภัย และให้บริษัท อาคเนย์ฯ แจ้งอู่ในเครือ ให้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับอู่ซ่อมรถยนต์และผู้เอาประกันภัย และให้ อาคเนย์ฯ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน