เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายชวน หลีกภัย ประธานสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ในการตรวจสอบกลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในเรื่องร้องเรียน ส.ส.ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีรายละเอียดดังนี้

(1) คณะกรรมการจริยธรรม มีมติ รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา จำนวน 1 เรื่อง คือกรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ กระทำการเข้าข่ายผิดจริยธรรม เนื่องจากเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กมธ. และไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าวภายหลัง จากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กมธ. ให้นายมงคลกิตติ์ ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

(2) คณะกรรมการจริยธรรม มีมติไม่รับเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ดูภาพไม่เหมาะสมจากมือถือในขณะประชุมสภา โดยคณะกรรมการให้เหตุผลในการไม่รับเรื่องร้องเรียนว่า เนื่องจากขอให้ผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม และขอให้นำส่งภาพที่ชัดเจน ให้แก่คณะอนุกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา แต่ผู้ร้องไม่ได้ส่งข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ และเห็นว่าภาพข่าวดังกล่าว ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาถึงการกระทำของนายรณเทพได้

(3) คณะกรรมการจริยธรรม มีมติไม่รับเรื่องร้องเรียน กรณีนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล มีปฏิกริยาและท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะผู้ร้องไม่ได้แจ้งให้ข้อมูลหรือชี้แจงมายังคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด และเมื่อได้โทรศัพท์ไปยังผู้ร้องหลายครั้งตามหมายเลขที่ให้ไว้ก็ไม่สามารถติดต่อได้ ประกอบกับประเด็นที่ร้องเรียน มีหลายประเด็นแต่ไม่ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนได้ว่าการกระทำทั้งหลายที่นางอมรัตน์ถูกร้อง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ทำให้ไม่อาจทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงของผู้ร้องที่ต้องนำมาสนับสนุนข้อกล่าวหาที่จะทำให้ เห็นว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณา เป็นต้น

(4) คณะกรรมการจริยธรรม ยังได้ยุติตรวจสอบจริยธรรมนายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ จากกรณีปิดทางเข้าออกโรงพยาบาลสนาม โดยให้เหตุผลว่านายสิระ ได้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. แล้ว

(5) คณะกรรมการจริยธรรม มีมติจำหน่ายเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง คือ กรณีนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ทำร้ายร่างกายอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในสถานบันเทิง เนื่องจากผู้ร้องขอถอนเรื่องร้องเรียน, กรณี ส.ส.พรรคก้าวไกล นำป้ายมาแสดงในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานรัฐสภา เนื่องจากผู้ร้องขอถอนเรื่อง

นอกจากนี้ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจริยธรรม ได้รับทราบกรณี ส.ส.กล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภา เกี่ยวกับการจ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาท โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจริยธรรม พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยายามหลักฐานเบื้องต้นต่อไป.