จากกรณี แฟนเพจเฟซบุ๊กของ สน.โคกคราม เขตบึงกุ่ม กทม. ได้โพสต์ข้อความเตือนภัย กลโกงใหม่แก๊งมิจฉาชีพ ส่ง จ.ม.แบบฟอร์มราชการ หัวหนังสือตราครุฑ โดยระบุว่า “ระวัง!!! หลอกลวงแก๊งมิจฉาชีพ เริ่มส่ง จ.ม. ถึงบ้านแล้วนะครับ บอกให้สแกน กรอกข้อมูล มีรหัสด้วย ปณ.ไทย ปปง.ไม่มีการส่ง จ.ม.ดังกล่าว” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด แฟนเพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “สำนักงาน ปปง. ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านประชาชนขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมิน จริงหรือ?

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องสำนักงาน ปปง. ส่งเอกสารทางการเงินถึงบ้านประชาชนขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ทำแบบประเมิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง สำนักงาน ปปง. นำส่งเอกสารหนังสือให้ผู้มีหน้ารายงานตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้แก่

1.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือ การเคลื่อนย้ายทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา 13

2.ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

3.ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์

4.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

5.ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

6.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

7.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

8.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

9.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

10.ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน ที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน

ซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพื่อแจ้งให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งการนำส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบอาชีพฯ ในการทำแบบประเมินฯ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้านการกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการแต่อย่างใด โดยได้แนบลิงก์และข้อแนะนำในการใช้งานระบบฯ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานฯ ใช้ประกอบการนำส่งข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”..

ขอบคุณภาพประกอบ : Anti-Fake News Center Thailand