เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ภายหลังทนายความของนายพริษฐ์ หรือ เพนกวิน ชิวารักษ์ ยื่นเอกสารยืนยันการศึกษา และการเตรียมสอบเพื่อจบการศึกษาของนายพริษฐ์ต่อศาลประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ชั้นพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำ 1671/2564 แล้ว

ศาลมีคำสั่งว่า พิเคราะห์จากคำร้องเอกสารประกอบคำร้อง ซึ่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาและเงื่อนไขที่จำเลยที่ 1 เสนอต่อศาล เห็นควรอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาอันจำกัด เพื่อให้โอกาสจําเลยที่ 1 ได้ออกไปศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 24 พ.ค. 65) ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท

โดยระหว่างปล่อยชั่วคราว เห็นควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ ห้ามจําเลยที่ 1 ทำกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่า ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน, ห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล, ห้ามจำเลยที่ 1 โพสต์ข้อความปลุกปั่นในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง,

ห้ามจําเลยที่ 1 ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล, ห้ามจําเลยที่ 1 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล, ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง โดยศาลให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบด้วย

ทั้งนี้ ในการปล่อยชั่วคราว หากจําเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจํากัด และเมื่อครบกําหนดปล่อยตัวชั่วคราว ให้จําเลยที่ 1 มารายงานตัวต่อศาล และให้นายประกันส่งตัวจําเลยที่ 1 มาศาลในวันที่ 24 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น.