เมื่อวันที่ 27 ก.พ.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับอำนวยการสูง(ซี9) ตำแหน่ง ผอ.สำนัก ในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และ ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด( ผอ.ทสจ.) จำนวน 38 ตำแหน่ง ประ กอบด้วย นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.)ที่ 1(ปราจีนบุรี) เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายไกวัล ไทยปาล ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์ ผอ.สบอ.ที่ 15(เชียงราย) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 2(ศรีราชา) นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สบอ.ที่ 6(สงขลา) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 5(นครศรีธรรมราช) นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สำนักป้องกันฯ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 10(อุดรธานี) นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 15(เชียงราย)

นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12(นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยา กรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) นายสยาม ช้างเนียม ผอ.ทสจ.มุกดาหาร เป็น ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ สำนักงานปลัด ทส. นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.สระแก้ว เป็น ผอ.ทสจ.นครปฐม นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์​ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16(สงขลา) เป็น ผอ.ทสจ.นนทบุรี นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.ทสจ.มุกดาหาร

นายอุธร สุทธิมิตร ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.ทสจ.สตูล เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(ขอนแก่น) นายทศวารณ์ วิทยาคม ผอ.ทสจ. จันทบุรี เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี) นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.ทสจ.ราชบุรี เป็น ผอ.สำนักจัด การทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) นายนฤพนธ์​ ทิพย์มณฑา ผอ.ทสจ.ลำปาง เป็น ผอ.สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ นายณัฐ โก่งเกษตร ผอ.ทสจ.ตรัง เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ นายเผด็จ ลายทอง ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ นายวีระ ขุนไชยรักษ์​ ผอ.ทสจ.นนทบุรี เป็น ผอ.สบอ.ที่ 1(ปราจีนบุรี) นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผอ.ทสจ.สุพรรณบุรี เป็น ผอ.สบอ.ที่ 3(บ้านโป่ง) นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผอ.ทสจ.ปัตตานี เป็น ผอ.สบอ.ที่ 4(สุราษฎร์ธานี) นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผอ.ศูนย์เทคโนฯ สำนักงานปลัด ทส. เป็น ผอ.สบอ.ที่ 6(สงขลา)

นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 7(นครราชสีมา) นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7(นครราชสีมา) เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8(ขอนแก่น) นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.สบอ.ที่ 2(ศรีราชา) เป็น ผอ.ทสจ.จันทบุรี นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ เป็น ผอ.ทสจ.ตรัง นายสมปอง ทองศรีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี นายจรวย อินทร์จันทร์ ผอ.สบอ.ที่ 7(นครราชสีมา) เป็น ผอ.ทสจ.ปัตตานี นายบำรุง แสงพันธุ์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.สิงห์บุรี นายปิยะ หนูนิล ผอ.สบอ.ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.ทสจ.ลำปาง นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผอ.สบอ.ที่ 5(นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.ทสจ.สตูล นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผอ.สบอ.ที่ 4(สุราษฎร์ธานี) เป็น ผอ.ทสจ. หนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อให้การทำงานในกรมอุทยานฯ เดินหน้าต่อไปได้หลังจากนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ถูกย้ายไปเป็นรองปลัด ทส.และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ขึ้นเป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ เนื่องจาก ผอ.สำนักสำคัญๆ ในกรมอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนที่จบจากวนศาสตร์(วน.) รุ่น 47 รุ่นเดียวกับนายธัญญา อาทิ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายจรวย อินทร์จันทร์ ผอ.สบอ.ที่ 7(นครราชสีมา) นายสมปอง ทองศรีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผอ.สบอ.ที่ 4(สุราษฎร์ธานี) นายบำรุง แสงพันธุ์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็นต้น โดยนำข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนถือเป็นการถ่ายเลือดครั้งสำคัญในกรมอุทยานฯ ในรอบ 6 – 7 ปี ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สบอ.ที่ 1 ปราจีนบุรี ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ ที่มีการจัดคอนเสิร์ตโคโยตี้ ในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาก็ถูกย้ายมานั่งในตำแหน่งผู้ตรวจกรมอุทยานฯด้วย