เมื่อวันที่ 28 ก.พ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ. (ศบค.) 0248/53 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2565 เรื่อง การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการป่วยหรืออาการป่วยน้อย ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สำหรับในประเทศไทย พบว่าขณะนี้ตรวจพบการติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยแบบโรคประจำถิ่น (Endernic) ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 ขอให้เพิ่มการจัดบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการป่วยหรืออาการป่วยไม่มาก ให้สังเกตตัวเองที่บ้าน (Self Observation) ตามความสมัครใจ รายละเอียดตามแนวทางของกรมการแพทย์.