เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงการแสดงท่าทีของประเทศไทยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครน ว่า นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรของไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวท่าทีของประเทศไทยต่อที่ประชุมสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เมื่อวันที่ 23 ก.พ. และวันที่ 1 มี.ค. ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือไทยสนับสนุนความพยายามของยูเอ็นในการหาทางยุติสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสันติผ่านการเจรจาที่เป็นไปตามกฎบัตรของยูเอ็นและกฎหมายระหว่างประเทศ อีกทั้งขอชื่นชมการระดมความช่วยเหลือของหลายประเทศไปสู่ผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยไทยจะทำอย่างสุดความสามารถในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ อีกทั้งไทยสนับสนุนการเรียกร้องขอให้ยุติความรุนแรงและการใช้อาวุธทันที

นายธานี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สมาชิกยูเอ็นจีเอที่มีทั้งหมด 193 ประเทศ ได้ลงมติรับข้อมติในการประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนฯ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย 141 เสียงที่รวมถึงไทย ซึ่งยืนยันถึงอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนภายในพรมแดนยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียหยุดใช้กำลัง และถอนกองกำลังออกจากยูเครนโดยทันที แต่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีดังกล่าว 5 เสียง (เบลารุส เกาหลีเหนือ ซีเรีย เอริเทรีย และรัสเซีย) และงดออกเสียง 35 เสียงซึ่งในจำนวนนี้มี สปป.ลาว เวียดนาม จีน อินเดีย และ ปากีสถาน ด้วย.