พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการณรงค์พระเณรไม่โกนคิ้วช่วงเข้าพรรษาของกลุ่มคณะปฏิรูปสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ ว่า การโกนคิ้วของพระสงฆ์ไทยนั้น เป็นจารีตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งในยุคนั้นมีสงครามระหว่างไทยกับพม่า แล้วมีทหารพม่าปลอมเป็นพระไทยเข้ามา แต่เนื่องจากพระสงฆ์ของพม่าไม่ต้องโกนคิ้ว การปลอมเป็นพระของทหารพม่าจึงไม่ได้โกนคิ้ว ดังนั้นพระมหากษัติย์ไทยในยุคนั้นจึงขอให้พระสงฆ์ไทยโกนคิ้ว เพื่อต้องการแยกระหว่างทหารพม่าที่ปลอมเข้ามาเป็นพระกับพระสงฆ์ของไทย ประกอบกับสงครามระหว่างไทยกับพม่าติดต่อกันมายาวนานหลายปี ส่งผลให้การโกนคิ้วของพระสงฆ์ไทยปฏิบัติกันต่อมาจนเป็นจารีตที่ยึดถือปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทยทั้งในประเทศไทย และคณะสงฆ์ไทยในต่างประเทศ

“การโกนคิ้วของพระสงฆ์ไทย ไม่มีบัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย แต่ถือว่าเป็นจารีตที่คณะสงฆ์ไทยยอมรับ และยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา” พระธรรมกิตติเมธี กล่าว