เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้เปิดให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงาน และองค์กรนิติบุคคลต่างๆ สามารถติดต่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ ชนิดยาเม็ดจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสถานพยาบาล องค์กรนิติบุคคลที่มีสถานพยาบาลในหน่วยงาน/มูลนิธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ ได้ทางเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู “ลงทะเบียนขอรับยาฟาวิพิราเวียร์” โดยมีข้อมูลที่ต้องเตรียมคือ หนังสือขอรับยา (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือได้ในเว็บไซต์ลงทะเบียน) และเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

กรณีรับยาเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสานงาน, สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสูงสุด, หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุด โดยหลังจากสถานพยาบาลและองค์กร/นิติบุคคล ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับยาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็ก ให้สามารถเข้าถึงยาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของอาการอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอาการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิต โดยผู้ขอรับยาสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับยาได้ที่ https://favipiravir.cra.ac.th เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการขอรับยา”

ทั้งนี้ หน่วยงานของท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤติโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ “สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน” เพื่อร่วมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491-0.