เมื่อวันที่ 23 ก.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13 ) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สาหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กันทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  1 ส.ค.ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ ราชกิจจาฯยังเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)กำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่  25 มี.ค.2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี  5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าครม. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ยังรวมถึงกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับใช้ไปจนกว่านายกฯจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ส.ค.2564 เป็นต้นไป