เมื่อวันที่ 30 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2565

โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ลดอัตราเงินสมทบลง ส่งผลให้เงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งได้จ่ายล่วงหน้าไว้ เป็นเงินสมทบที่นำส่งเกินจำนวนบางส่วนที่ต้องชำระคืน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และข้อ 17 แห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้