เมื่อเวลา 17.27 น. วันที่ 30 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นเสด็จฯ ถึง​ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช​ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารฯ พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์” และพื้นที่ภายในอาคารฯ ตามลำดับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร ดุริยางค์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกจากศาลาศิริราช 100 ปี ไปยังอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 1 และทอดพระเนตรนิทรรศการ “นวมินทรบพิตรศิริราชานุสรณ์” ประกอบด้วย ศูนย์รังสีรักษา ศูนย์รังสีวินิจฉัย หอผู้ป่วยวิกฤติ และระบบหุ่นยนต์จ่ายยา แล้วเสด็จไปยังชั้น B2 ศูนย์รังสีรักษา ทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษา ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน พร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องแรกและเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แล้วเสด็จฯ ไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 26 ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เสร็จแล้วเสด็จออกไปยังชั้น G เสด็จพระราชดำเนินกลับ  

สำหรับ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา หรือโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภคเกิดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2556 การนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อศูนย์การแพทย์ว่า “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2556 และชื่อกำกับภาษาอังกฤษว่า “Navamindrapobitr 84th Anniversary Building” เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2556 มีความหมายว่า “อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน จำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงิน จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ใน “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562 ตลอดจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน

นอกจากนี้ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง นับจากวันแรกที่โครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของศิริราชและชาติไทย

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นอาคารสูง 25 ชั้น เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลศิริราช มีพื้นที่ใช้สอยถึง 67,551 ตารางเมตร สามารถบริการแบบเต็มศักยภาพโดยรองรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 500,000 รายต่อปี ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอีก 20,000 รายต่อปี ขณะที่เตียง ICU เพิ่มขึ้นถึง 62 เตียง ภายในอาคาร​ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย แบ่งส่วนงานบริการเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วยงานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยในและงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ

ภายในอาคารตกแต่งผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับในหลวง ร.9 โดยการสร้างสรรค์จากเหล่าศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ภาพ “รถทรง”, “ลมฝน”, “เจดีย์ ร.9”, “อริยกษัตริย์ กับ พระราชชนนี” ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ภาพ​ “มหัศจรรย์วันส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ภาพ “ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์” “อาบฟ้า อุ้มน้ำ โอบดิน” อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ภาพ “ศิริราชสมบัติ” ศ.วิโชค มุกดามณี ภาพ “น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1-3” “ดอกไม้แห่งชีวิต” ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ภาพ “ปิติแห่งปีมหามงคล 2” “ปิติแห่งปีมหามงคล 3” ศ.เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ภาพ “แผ่นดินพอเพียง/ เรื่องเล่า แผ่นดิน” ประชาชนที่มาใช้บริการที่อาคารแห่งนี้ได้ ชื่นชม และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยล้นเหลือ.