นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการเลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เม.ย.65 โดยมีผู้สมัคร 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทรโณทัย นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาและ หมายเลข 2 นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ในการนี้ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวิเชียร ขอถอนตัว ซึ่งผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ 31 คะแนน โดยมีผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 74 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 32 คน (เป็นบัตรดี 31 คะแนน เป็นบัตรเสีย 1 คะแนน )

ทั้งนี้ คณะกรรมการเลือกตั้ง จะนำเสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศรายชื่อ ต่อไป