เมื่อวันอังคาร ที่ 12 เม.ย.2565 เพจเฟซบุ้คของสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ข่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับพระราชทานถวาย แล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสำรับหนังสือและของที่ระลึก จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเสด็จไปทอดพระเนตรพระอาราม ถวายน้ำสรงพระพุทธรูปจำลองพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ และทอดพระเนตรการตกแต่งพระอารามด้วยพระเจดีย์ทรายเนื่องในเทศกาลสงกรานต์.