อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ

จังหวัดกาญจนบุรีประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯของเนื่องในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 07.31 น.

วันที่ 11 ก.ย.ที่โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  หมู่ที่ 16 ตำบลพระแท่น  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   และพล.ร.อ.ไตรภพ พิชัยกุล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เนื่องในการเสด็จเยี่ยม  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  ตำบลพระแท่น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีผู้แทนจากกรมราชองค์รักษ์ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่  จังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  อาทิ การจัดตกแต่งอาคาร สถานที่ การถวายความปลอดภัย ฯลฯ ตลอดจนการเตรียม ความพร้อมในด้านต่างๆ คาดว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ โดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0