อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

วัดกระแสปีสุดท้ายจ้างม.ธุรกิจบัณฑิตย์สำรวจเริ่มก.พ.นี้เน้นเรื่องน้ำท่วม

จันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 07.31 น.

นายอรรถพร สุวัธนเดชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.เตรียมทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นผู้ทำการสำรวจ ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2555 นี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการของ กทม.ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยจะกระจายการสำรวจไปทั้ง 50 เขตและใช้กลุ่มตัวอย่างราว 10,000 คน เพื่อนำมาประเมินและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของ กทม. เช่น ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยในการสำรวจครั้งนี้จะมีการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในส่วนที่ กทม.ได้ดำเนินการมา เพื่อสะท้อนความคิดของประชาชนที่มีต่อ กทม.ในเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่หน่วยงานให้ความสำคัญ ซึ่งหลังจากสรุปรายละเอียดของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จะเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา คาดว่าจะเริ่มทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้ในเดือน ก.พ.นี้

สำหรับผลการสำรวจในปีงบประมาณ 2554 จากการสอบถามประชาชนกระจายทั้ง 50 เขต จำนวน 10,495 คน ผลปรากฏว่าประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารงานตามนโยบายของ กทม.อยู่ใน “ระดับพึงพอใจค่อนข้างมาก” มีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 จาก 4.00 คิดเป็นร้อยละ 79.75 โดยจำแนกตามด้านต่าง ๆ ดังนี้ การศึกษา 3.25 ด้านสุขภาพ 3.24 ด้านความปลอดภัย 3.20 ด้านสิ่งแวดล้อม 3.16 ด้านการจราจร 3.15 และด้านเศรษฐกิจ 3.14 โดยโครงการที่พึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ลำดับที่ 1 การจัดให้มีโครงการเรียนดี เรียนฟรี และการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.28 ลำดับที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน ทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 ลำดับที่ 4 การเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และการให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.26 ส่วนปัญหาที่ต้องการให้ กทม.แก้ไข 5 ลำดับแรก ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับถนน ปัญหาเรื่องความไม่มีระเบียบของตลาดสด หาบเร่แผงลอย ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง และปัญหาเรื่องไม่มีการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณตลาดสด.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0