อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

เกษตรกรเข้าโครงการจำนำมัน 4 ล้านกว่าตัน

เกษตกรเข้าโครงการจำนำมันสำปะหลัง 4 ล้านกว่าตัน ยังเปิดขึ้นทะเบียนถึงปลายเดือนนี้ พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 04.58 น.

วันที่ 27 ก.พ.นายอนันต์  ลิลา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแลแก้ไขปัญหาการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 โดยมีระยะเวลารับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.55-31 มี.ค.56 ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ โดยมีเป้าหมายปริมาณการรับจำนำหัวมันสดทั้งสิ้น 10 ล้านตัน ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2555/56  ขณะนี้มียอดการขึ้นทะเบียนในระบบแล้ว 496,587 ครัวเรือน ผ่านประชาคม 476,934 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของผู้มาขึ้นทะเบียน ออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว 466,969 ครัวเรือน หรือคิดเป็น ร้อยละ 98 ของผู้ผ่านประชาคม ปริมาณการรับจำนำหัวมันสดขณะนี้รวม 4,844,317 ตัน แยกเป็น ลานมัน 3,018,769  ตัน โรงแป้ง 1,825,548 ตัน โดยราคารับจำนำของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 2.70 บาท/กก. และเดือนมีนาคมอยู่ที่ 2.75 บาท/กก.ทั้งนี้หัวมันสดที่จำนำต้องมีเชื้อแป้งไม่ต่ำกว่า 20 %


นายอนันต์  กล่าวว่า ภายหลังการเปิดรับจำนำมันสำปะหลังผ่านมา 3 เดือนพบว่า บางจังหวัดในภาคอีสาน  มีเกษตรกรนำหัวมันสำปะหลังเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากราคามันสำปะหลังในโครงการกับราคาท้องตลาดมีราคาใกล้เคียงกัน เกษตรกรจึงขายในระบบตลาดทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ 


ทั้งนี้เกษตรกรยังสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอจนถึงในวันที่ 28 ก.พ.นี้ และจะเร่งทำประชาคม และออกใบรับรองเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน31 มี.ค. 56คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0