อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ค้านรวบฝ่ายทะเบียนเข้ากับปกครอง

ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 09.14 น.

นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร  (กทม.) เปิดเผยว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ได้มีการเสนอการพิจารณาผลการศึกษาการทบทวนภารกิจและปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต โดยเสนอให้มีฝ่ายในสำนักงานเขต จำนวน 10 ฝ่าย และปรับปรุงฝ่ายปกครองโดยแยกกลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ตั้งเป็นฝ่ายบริหารทั่วไป และให้กลุ่มงานปกครองไปอยู่กับฝ่ายทะเบียนตั้งเป็น ฝ่ายปกครองและทะเบียน โดยทางสำนักงานปกครองและทะเบียน เห็นว่าไม่เหมาะสม และได้มีหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.แล้วถึงเหตุผลสำคัญที่ไม่เห็นด้วย เพราะปัจจุบันฝ่ายทะเบียนมีภาระหน้าที่มากอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มงานด้านการแก้ไขคนไร้สัญชาติ งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนให้กับเด็กอายุ  7 ขวบ งานทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากมติ ก.ก.ที่มีอยู่ และไม่มีการจัดสรรกำลังเพิ่มเติม รวมทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบริการให้มีประสิทธิภาพได้ หากรวมงานปกครองมาไว้ที่ฝ่ายทะเบียนก็จะเป็นการเพิ่มภาระงาน ประกอบกับได้เคยมีการโอนงานทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ และทะเบียนสมาคมมาไว้ที่ฝ่ายทะเบียนมาแล้ว แต่ก็ต้องมีการคืนงานให้ฝ่ายปกครองโดยไม่มีการโอนอัตรากำลังกลับไปที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งแสดงว่าปัญหาในฝ่ายทะเบียนเองก็ยังมีมาก จึงไม่ควรรวมงานอื่นมาที่ฝ่ายทะเบียนในขณะนี้

อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2549-2550 สำนักงาน ก.ก. ได้เคยเสนอให้มีการเปลี่ยนฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายบริหารทั่วไปเช่นกัน แต่ทางสำนักงานปกครองและทะเบียนมีความเห็นแย้ง จนในที่สุด ก.ก. ได้มีมติไม่เปลี่ยน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0