อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

โครงการหลวงร่วมพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม

พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 00.00 น.

จากพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่ชุมชนชาวเขา สร้างอาชีพ และรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ลดการบุกรุกทำลายป่า และการปลูกฝิ่น เพื่อช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก “มูลนิธิโครงการหลวง” ได้ดำเนินการเรื่อยมา และในวันนี้จับมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครง การหลวงแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการกรีน โปรเจคท์ : เซฟ เดอะ เวิลด์,เซฟ อัส บาย กรีน เทคโนโลยี” สำหรับโครงการความร่วมมือดังกล่าวทางมูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนให้ใช้แปลงทดลองเป็นที่ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในขั้นตอนการเพาะปลูกและบรรจุภัณฑ์

ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณภาพพืชผลอันจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาพืชเมืองหนาวอย่างยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมต้นกล้า การเพาะปลูก รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของผืนแผ่นดินเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งสามารถสร้างผลทางเศรษฐกิจสู่ประเทศ ที่จะส่งผลดีโดยรวมให้สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกว. ให้ความเห็นว่า การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตรเป็นเป้าหมายสำคัญของ สกว. ในการมุ่งสนับสนุนการวิจัยทั้งในเชิงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างผลตอบแทนที่ดีของเกษตรกร และสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ได้พัฒนาพลาสติกคลุมโรงเรือนซึ่งมีคุณสมบัติกรองแสงจึงช่วยลดความร้อนในโรงเรือนและเพิ่มความเผ็ดของพริก และเติมสีเพื่อไล่แมลง, ถุงเพาะที่ควบคุมการย่อยสลายได้ เพื่อให้รากกล้าแทงออกโดยไม่ต้องถอดถุงเมื่อนำไปปลูกในแปลง ลดการสูญเสียกล้าระหว่างถอดถุง สามารถนำไปใช้ผลิตกล้าผักกาดหอมห่อและสตรอเบอร์รี่ได้ดี นอกจากนี้ยังได้พัฒนาพลาสติกคลุมดินช่วยควบคุมวัชพืชและใช้สีไล่แมลง

ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีทีฯ อนนต์ สิริแสงทักษิณ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยรวมถึงสนับสนุนเม็ดพลาสติก เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โดยสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ (PLA) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดิน โดยใช้พลาสติกชีวภาพ และผลกระทบต่อดินที่ปลูกหลังจากการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพลาสติกโพลีเอธิลีน ภายใต้แบรนด์อินโนพลัส สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในโรงเรือนและบรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณการใช้พลาสติกลง รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้สามารถคงความสดได้ยาวนานขึ้นด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0