อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

สนช.ผ่านร่างกม.มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 ฉบับ

สนช.ผ่านร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 4 ฉบับ ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.44 น.

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายสรุชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบในวาระ 3 และให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ... เป็นกฎหมายต่อไปด้วยคะแนน 163 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง โดยสาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่ยังคงอยู่ในกำกับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบและให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกฎหมายต่อไปจากนั้น ประธานในที่ประชุมได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 16.50 น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น