อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

'อธิบดีปค.'ส่งหนังสือเวียน ห้ามขรก.เรียกรับผลประโยชน์

'อธิบดีปค.' ร่อนหนังสือเวียน สั่งห้าม ขรก.ในสังกัด รวมถึงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี ขู่ฟันวินัย-อาญาทันที อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 04.14 น.

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ทำหนังสือเวียนถึงข้าราชการกรมการปกครอง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ระบุว่าตามที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่ กำลังตรวจสอบการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐต่าง ๆ ซึ่งพบว่ามีข้าราชการกรมการปกครอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวข้องด้วยนั้น ทางกรมการปกครองจึงขอให้ข้าราชการฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองผู้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกวดขันในการปฎิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด อย่าให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ หรือตำแหน่งไปเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องงานทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชน การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การบุกรุกที่สาธารณและที่ดินของรัฐ งานบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อย่าให้มีการเรียกผลประโยชน์ หรือเก็บค่าธรรรมเนียมเกินกว่ากฎหมายกำหนด

หนังสือเวียน ระบุอีกว่า ขอให้ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่กำกับดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบ ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำโดยมิชอบ หรือกระทำการทุจริตเกี่ยวกับงานดังกล่าวข้างต้นโดยเด็ดขาด และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการทุกสัปดาห์ หากพบการการทุจริตจะถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และจะดำเนินการทางปกครองหรือทางวินัย และอาญาตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งขอมอบหมายให้ผู้ตรวจกรมการปกครองทุกเขตตรวจราชการ ได้ไปติดตามตรวจสอบ และรายงานให้อธิบดีกรมการปกครองทราบโดยตรง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0