อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

สปช.ชงตั้งธนาคารที่ดินช่วยคนจน

สปช.เตรียมพิจารณาผลการศึกษาธนาคารที่ดินและร่างพ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน 9 มิ.ย. หวังเป็นกลไกกระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรม คาดเป็นรูปธรรมในปีนี้ อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 01.43 น.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เปิดเผยว่า การประชุมสปช.ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ คณะกรรมการฯจะเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ธนาคารที่ดินและร่างพ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ...โดยธนาคารที่ดินจะเป็นกลไกให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน อยู่ใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลัก 4 ประการคือ 1.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรซึ่งที่ดินกำลังจะหลุดมือ ตลอดจนการช่วยผู้ยากจนในการเช่าซื้อที่อยู่อาศัย โดยอาศัยคำขอสินเชื่อที่ส่งเข้ามาจากชุมชนหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 2.บริหารจัดการที่ดินของรัฐ 3.บริหารจัดการที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 4.จัดซื้อที่ดินเข้าธนาคารที่ดิน 

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการในระยะแรก เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ที่ดินหลุดจำนองสำหรับเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินการจะมาจากเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 5,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตรที่กระทรวงการคลังช่วยค้ำประกัน ส่วนระยะกลางจะดำเนินการบริหารที่ดินของหน่วยงานรัฐ รวมถึงระยะยาวดำเนินการบริหารที่ดินเอกชนและจัดซื้อที่ดิน ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ธนาคารที่ดินได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ดังนี้ 1.ที่ดินที่หลุดจำนองซึ่งตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารที่ดิน ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทโดยธรรม มีสิทธิไถ่ถอนที่ดินนั้นภายใน 5 ปี โดยวิธีการเช่าซื้อที่มีกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี 2.ที่ดินของรัฐที่ธนาคารที่ดินรับมาบริหารคงเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินของเอกชน

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า 3.ที่ดินที่ธนาคารจัดซื้อถือเป็นสินทรัพย์ของธนาคารที่ดินที่สามารถให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ยากจน หรือชุมชน เช่าได้ตามเกณฑ์ที่จะกำหนด แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินของเอกชนได้ 4.ค่าเช่าของที่ดินของธนาคารที่ดินจะแปรตามคุณสมบัติของที่ตั้งของที่ดิน ตามที่คณะกรรมการธนาคารประกาศกำหนด โดยทางธนาคารจะต้องพัฒนาระบบข้อมูลที่ดิน ระบบการประเมินราคาที่ดิน และระบบการแบ่งประเภทที่ดินที่เหมาะสมให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมและสภาพผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุมสปช.เห็นชอบก็จะส่งให้กับทาง ครม.และสนช.ต่อไปและคาดว่าจะสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในปีนี้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 444