อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

สนช.ซัดกสทช.ใช้งบพีอาร์ฟุ่มเฟือย

สนช.สอบบริหารงบ กสทช.ชี้ใช้จ่ายงบไม่สอดคล้องหลักธรรมาภิบาล-กรอบการเงินการคลัง จี้แก้ไขกฎหมายให้กสทช.เป็นอิสระสมบูรณ์แบบ พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.34 น.

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช. ที่มี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอมสนช.เป็นประธานฯ ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดย พล.อ.สมเจตน์ ได้นำเสนอรายงานพร้อมข้อสังเกต ข้อเสนอแนะทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ และติดตามการดำเนินการของกสทช. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติของ กสทช. พร้อมทั้งแจ้งไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยรายงานระบุถึงการจัดทำและการบริหารงบประมาณประจำปี  2556 ของกสทช.​ไม่ได้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและกรอบวินัยการคลังที่ดี การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จนเป็นเหตุให้มีการกันเงินเหลื่อมปีจำนวนมาก

พล.อ.สมเจตน์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของปี 2556  พบข้อบกพร่องในการว่าจ้างที่ปรึกษา ไม่มีแผนงานการจัดจ้าง การดำเนินการมักมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และใช้วิธีพิเศษขั้นตอนในการจัดจ้างและจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (ทีโออาร์) ไม่โปร่งใส กำหนดกิจกรรมในต่ละโครงการไม่ชัดเจน งบประชาสัมพันธ์พบว่าถูกใช้จ่ายไปอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น​ เน้นประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร มากกว่าส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน กมธ.จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและความเป็นอิสระของกสทช.​ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน  อาทิ ให้อำนาจการตัดสินใจเพื่อลงมติให้ดำเนินโครงการสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องใช้วงเงินงบประมาณจำนวนสูงมากนั้นให้เป็นมติของที่ประชุมกสทช. เท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้มติ 3 ใน 5 ของ คณะกรรมการเฉพาะด้านในการประชุมเรื่องเรื่องสำคัญ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 303