อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

โปรดเกล้า'พล.ต.หญิงสุทิดา' ราชองครักษ์เวรต่ออีกวาระ

โปรดเกล้าฯ "พล.ต.หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์" ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรต่ออีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.58 พร้อมโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม" เป็นปลัดท่องเที่ยวฯ ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.21 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตรีหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ซึ่งได้ปฏิบัติราชการ สนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ราชองครักษ์เวรครบกําหนดตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรสืบต่อไป อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นอกจากนั้นยังมีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสุวัตร สิทธิหล่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายสุวัตร สิทธิหล่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 381