อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

'ทส.'โยกย้ายขรก.ซี9 ล็อตใหญ่52เก้าอี้ทั่วปท.!!

"ทส." โยกย้าย-แต่งตั้งข้าราขการซี 9 ทั่วประเทศ 52 ตำแหน่ง “จงคล้าย วรพงศธร” โยกเป็นผอ.ส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้ “วิทยา นวปราโมทย์” ขึ้น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 00.48 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเทียบเท่าระดับ 9 หรือซี 9 ของกระทรวงทรัพยากรฯ จำนวน 52 ตำแหน่ง มีตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ นายอภิชัย เชียรศิริกุล ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ.) อุดรธานี ไปเป็น ผอ.ทสจ. สุราษฎร์ธานี นายเก่งกาจ ศรีหาสาร ผอ.ทส จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ทสจ.เชียงราย นายอาทิตย์ ละเอียดดี ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายสมชาย ทรงประกอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ เป็น ผอ.ทสจ.ระยอง นายวิทยา วานิช ผอ.ทสจ.นครพนม เป็น ผอ.ทสจ.ศรีสะเกษ

นายปรีชาญ สามารถ ผอ.ทสจ.ศรีสะเกษ เป็น ผอ.ทสจ.นครพนม นายสุชัย อจลบุญ ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.)13 แพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นางมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.ทสจ.แพร่ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) กรมป่าไม้ นายจงคล้าย วรพงศธร ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.ส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ นายชานนท์ คำทอง ผอ.ทสจ.ยโสธร เป็น ผอ.สจ.เชียงใหม่ นายอาค ยุทธนา ผอ.ทสจ.กระบี่ เป็น ผอ.ทสจ.ยโสธร

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ปทุมธานี นายวัชระ ชมพภูศรี ผอ.ทสจ.ปทุมธานี เป็น ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผอ.ทสจ.อ่างทอง เป็น ผอ.ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(ขอนแก่น) นายสามารถ มีดำเนิน ผอ.ทสจ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.ทสจ.อ่างทอง นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผอ.ทสจ.นครปฐม เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ นายเชวงไชยหลาก ผอ.ทสจ.มุทรสงคราม เป็น ผอ.ทสจ.นครปฐม นายชากรี รอดไฝ ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรสงคราม นายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผอ.ทสจ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.พังงา

นายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผอ.ทสจ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ นายสุกิจ รัตนวิบูลย์ ผอ.ทสจ.สระบุรี เป็นผอ.ทสจ.เพชรบูรณ์ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.สบอ.10(อุดรธานี) นายไพศาล สถิตวิบูลย์ ผอ.สบอ.14(ตาก) กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.อุดรธานี นายสามารถ ขุนศรีหวาน ผอ.ทสจ.นราธิวาส เป็น ผอ.ทสจ.ปัตตานี นายพุฒิพงษ์​ สุรพฤกษ์ ผอ.ทสจ.ตาก เป็น ผอ.ศทส.

นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5(สระบุรี) กรมป่าไม้ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผอ.สตป.สป.ทส. เป็น ผ.สบอ.9(อุบลราชธานี) กรมอุทยานฯ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายมนู อานันทสฤษฏ์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ

นายศักดา วิเชียรศิลป์ ผอ.สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ นายศิริ อัคคะอัคร ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการป้องกัน ปราบปรามและจัดการไฟป่า กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ นายภาดล ถาวกฤชรัตน์ ผู้ตรวจกรมอุทยานฯเป็นผอ.สบอ.14 (ตาก) กรมอุทยานฯ นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งแทนข้าราชการที่จะเกษียณในเดือน ก.ย. 2 ราย คือ นายวิทยา นวปราโมทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูและจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติแทนนายสมัคร ดอนนาปี และนายสันธาน มั่งคง ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่โผการโยกย้ายจะออกมา มีข่าวสะพัดตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ส.ค.ต่อเนื่องวันที่ 13 ส.ค.ว่าจะมีการย้ายใหญ่ข้าราชการระดับ 9 โดยตำแหน่งที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกโยกย้าย คือนางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารกระทรวงทัพยากรฯ เคยให้นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ อดีตปลัดกะทรวงทรัพยากรฯ ย้ายนางเตือนใจมาหลายครั้ง สาเหตุเพราะไม่ต้องการให้นางเตือนใจ ซึ่งเป็นภรรยานายอดิศร นุชดำรงค์ ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ และได้ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมอุทยานฯทำงานสถานที่เดียวกัน

แต่นางมิ่งขวัญไม่ยอมย้ายโดยให้เหตุผลว่า นางเตือนใจไม่มีความผิด และทำงานได้ดี โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องการไม่ซื้อขายงาช้างผิดกฎหมาย กระทั่งนางมิ่งขวัญถูกปลดจากปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นายเกษมสันต์ มาแทน จึงจะโยกย้ายนางเตือนใจ ออกจากตำแหน่งโดยให้ไปเป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา แต่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรฯ ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีเหตุผลที่คนที่เป็นสามีภรรยาจะทำงานสถานที่เดียวกันไม่ได้ เมื่อรายชื่อโยกย้ายออกมาจึงไม่มีชื่อนางเตือนใจในการโยกย้าย

ขณะที่ตำแหน่งนายจงคล้าย วรพงศธร ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ มาเป็น ผอ.ส่งเสริมการปลูกป่า ถือว่าดีขึ้น เพราะสำนักส่งเสริมการปลูกป่ามีงบประมาณมากที่สุดในกรมป่าไม้ ทั้งนี้นายจงคล้าย เคยทำงานให้นายเกษมสันต์ เมื่อครั้งที่นายเกษมสันต์เป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ ขณะที่นายวิทยา นวปราโมทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์การฟื้นฟูและจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติแทนนายสมัคร ดอนนาปี ถือว่าเป็นคนทำงานที่มีความตั้งใจ เป็นต้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 517